Felelős személy – kozmetikum gyártó, importőr – kötelezettségei

2013. július 11-től egységes uniós szabályozás lépett hatályba a kozmetikai termék gyártásban és forgalmazásban.

Felelős személygyártó, importőr – kötelessége a forgalomba helyezett kozmetika termékek 1223/2009/EK kozmetikai rendeletnek való megfelelését biztosítani.

Amennyiben Ön/az Ön cége a kozmetikai termékhez rendelt felelős személy, és termékeit 2013. július 11-e előtt forgalomba helyezte, ellenőrizze, hogy kozmetikai termékei megfelelnek-e az egységes európai uniós 1223/2009/EK kozmetikai rendelet elvárásainak, és gondoskodjon az esetleges hiányosságok kijavításáról és pótlásáról!

FONTOS! A CPNP portálon történő bejelentés nem elegendő feltétele a jogszerű forgalmazásnak.

Csak az a kozmetikai termék hozható jogszerűen forgalomba, mely rendelkezik

Ezen követelményeknek azokat a – már forgalomban lévő – kozmetikai termékeket is meg kell feleltetni, melyeket korábban a 76/768/EGK irányelv értelmében az OÉTI 2013. július 11-e előtt nyilvántartásba vett, és forgalomba hozatalát engedélyezte.

Szolgáltatásaink – kozmetikai termékek megfeleltetése a 1223/2009/EK rendeletnek »

2013. július 11-et követően csak olyan kozmetikai termék hozható az EU területén belül forgalomba, amelyre vonatkozóan a Közösségben egy jogi vagy természetes személyt „felelős személynek” jelöltek ki.

Felelős személy a következők egyike lehet:

  1. Gyártó (ha EU-n belül telepedett le)
  2. Importőr
  3. Forgalmazó (viszonteladó) – bizonyos feltételek teljesülése esetén (!)*
  4. Kinevezett személy vagy cég – a gyártó vagy az importőr kinevezése alapján (akinek ezt írásban kell elfogadnia)

Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki kozmetikai terméket gyárt, illetve ilyen  terméket terveztet vagy gyártat, és az adott kozmetikai terméket saját nevével vagy védjegyével ellátva értékesíti.

Fontos! Forgalmazó is kerülhet felelős személy státuszba. 

Forgalmazó felelős személlyé válik, * ha (!) saját neve vagy védjegye alatt hoz egy kozmetikai terméket forgalomba, vagy a már forgalomban lévő terméket megváltoztatja oly módon, hogy az kihathat a 1223/2009/EK rendelet kozmetikai termékre vonatkozó követelményeinek való megfelelésre.
A már forgalomba hozott kozmetikai termékekre vonatkozó tájékoztatás lefordítása nem minősül a termék olyan jellegű módosításának, amely kihathat az e rendelet szerint a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre, ez esetben a forgalmazónak (viszonteladónak) a forgalmazóra vonatkozó előírásokat kell követnie.

Importőr: a Közösség területén letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó kozmetikai terméket a közösségi piacon forgalomba hoz.
Importált kozmetikai termék esetében az importőr a felelős személy is egyben az általa forgalomba hozott termék tekintetében.

A felelős személy nevét, vagy bejegyzett cégnevét és címét a kozmetikai termék címkéjén  fel kell tüntetni.  Felelős személy biztosítja a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet előírásainak való megfelelést, vezeti a termékinformációs dokumentációt (TID),  azt a címkén jelzett címén elektronikus vagy egyéb formában tárolja, és azt  – a TID tárolási helye szerinti illetékes hatóság számára érhető nyelven – könnyen elérhetővé teszi.

A felelős személy kötelezettségei:

A felelős személy biztosítja a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet 3., 8., 10., 11., 12., 13., 14.,15., 16., 17., 18. cikknek, a 19. cikk (1), (2) és (5) bekezdésének, valamint a 20., 21., 23. és 24. cikknek való megfelelést.

1. Termékbiztonság.
2. A helyes gyártási gyakorlat (GMP) betartása.
3. A kozmetikai termék biztonsági értékelésének tanúsítása.
4. Termékinformációs dokumentáció vezetése.
5. Mintavétel és ellenőrzés szabványosított módon végzése.
6. Értesítésre vonatkozó követelmények,  CPNP bejelentés.
7. Tiltott/korlátozott felhasználható anyagokra/színezékekre/tartósítószerekre/UV-szűrőkre vonatkozó korlátozások.
8. CRM-nek minősített anyagokra vonatkozó korlátozások.
9. Nanoanyagok bejelentése.
10. Tiltott anyagok nyomai.
11. Állatkísérletek tilalmára vonatkozó követelmények.
12. Címkézésre vonatkozó követelmények betartása.
13. Termékre vonatkozó állítások.
14. Közérdekű információkhoz való hozzáférés biztosítása.
15. Súlyos nemkívánatos hatásokról való tájékoztatás.
16. Az anyagokkal kapcsolatos információ biztosítása az illetékes hatóságok részére.

Ha a felelős személy úgy véli, hogy az általa forgalomba hozott kozmetikai termék nem felel meg a 1223/2009/EK rendeletnek, azonnal meghozza a szükséges korrekciós intézkedéseket,  vagy adott esetben kivonja a forgalomból vagy visszahívja a terméket.

A felelős személynek biztosítania kell, hogy a meghatározott intézkedéseket megtegyék valamennyi olyan érintett termék tekintetében, amelyet a Közösség területén forgalmaznak.

Ha a kozmetikai termék kockázatot jelent az emberi egészségre, a felelős személy azonnal értesíti erről azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, ahol a terméket forgalmazzák, ill. ahol a termékinformációs dokumentáció könnyen hozzáférhető.

A felelős személyeknek az illetékes hatóságokkal – ez utóbbiak kérésére – együtt kell működnie a forgalmazott kozmetikai termékek által okozott kockázatok kiküszöbölése érdekében. Kérelemre át kell adniuk a termékre vonatkozó valamennyi információt és termékinformációs dokumentációt e hatóság számára könnyen érthető nyelven.

A termékinformációs dokumentációt az utolsó kozmetikai terméktétel forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 évig kell megőrizni.

Fontos! A felelős személyeknek tudniuk kell azonosítani azokat a forgalmazókat, akiknek a kozmetikai terméket szállítják. E kötelezettségnek a kozmetikai terméktételnek a forgalmazó rendelkezésére bocsátása időpontjától számított 3 évig kell megfelelni.

Szankciók a rendelet felelős személyre vonatkozó előírásainak megsértése esetén:
Az illetékes hatóságnak meg kell követelnie a felelős személytől, hogy hozza meg a megfelelő intézkedéseket, hogy a kozmetikai termék megfeleljen az elvárásoknak, adott esetben kezdeményezheti a termék kivonását vagy visszahívását is.

A kozmetikai termékek felelős személy általi bejelentése a CPNP portálon keresztül »

A CPNP portál használatáról itt olvashat »