ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalomjegyzék

1. Az Adatkezelő

A Professional Beauty Company Kft., mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.
A professzionalis-kozmetikumok.hu alatt megtalálható web oldal adatkezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető https://professzionalis-kozmetikumok.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.

Adatkezelő adatai:
Név: Professional Beauty Company Korlátolt Felelősség Társaság
Cím: 1126 Budapest, Szendrő u. 52. A. ép. I. lh. fsz. 1.
Képviselő: Dr. Pap Judit ügyvezető
Adószám: HU-23005367-2-42
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-948608, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Tárhely szolgáltató: webserver.hu, tel: +36 52 541 346, mail: info@web-server.hu

Az Adatkezelőnek célja, hogy tevékenysége során ügyfelei, weboldalának látogatói személyes adatainak védelme során körültekintően járjon el, és hogy az érintett személyek információs önrendelkezési joga biztosítva legyen.
Az Adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak.
Az Adatkezelő a személyes adatokat titkosan és biztonságosan kezeli és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adatok védelme elérje a szükséges szintet.
Az Adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és a fenti közzétételre.

A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”).

 2. Az adatkezeléssel érintett adatok köre

2.1. Általános tudnivalók
A weboldalon az önkéntesen megadott személyes adatokat tárolja az Adatkezelő. Ide tartoznak az azonosítására alkalmas információk (“személyes adatok”), a vezeték- és utónév, e-mail cím, telefonszám és a számlázási adatok is. Megrendelés, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a mindenkori hatályos számviteli- és adójogszabályok (2000. évi C. törvény) szerint köteles az Adatkezelő felvenni és tárolni a jogviszonyhoz és a teljesítéshez szükséges adatokat.

2.2. Automatikus információk

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie (süti)?
Az Adatkezelő a weboldal látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit weboldalunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a weboldalunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a weboldal bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

Amennyiben a weboldallal kapcsolatos cookie (süti)-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azokat – mivel a cookie-k (sütik) a felhasználó gépén kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg, melyről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie (süti)-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Adatkezelő által elhelyezett cookie-kat (sütiket).

A cookie-k (sütik) jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotörvény. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az Adatkezelő a weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k (sütik) a weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k (sütik) által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltató (Google) internetes webhelyen jeleníti meg. Ez a külső szolgáltató (Google) cookie-k (sütik) segítségével tárolja, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jeleníti meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytat).

A Google cookie (süti) használata letiltható a Hirdetésbeállítások segítségével (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/). A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltató cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltató adatkezelésére az ezen szolgáltató által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

3. Személyes adat kezelése

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az Infotörvény. alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Egyébként cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az adatkezelés a már felvett személyes adat vonatkozásában megfelel az Info tv. 6.§ (5) bekezdésének a) vagy b) pontjaiban foglaltaknak.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

4. Az érintett személy előzetes tájékoztatása

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;

tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5. A személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időbeli terjedelme

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul.

5.1. Kapcsolatfelvétel, ügyfél-levelezés
A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a weboldalakon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, amennyiben üzleti kapcsolat nem jön létre, úgy az adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig tárolja, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a számviteli- és adó szabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat.
A számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján: 8 évig.

5.2. Egyéb adatkezelések
Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az Adatkezelő az adatkezelési művelet előtt ad részletes tájékoztatást.

6. Adattárolás módja, biztonság

Az Adatkezelő weboldalát kiszolgáló szerverek a https://web-server.hu -nál találhatók.

6.1. Adatbiztonság
Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6.2. Adattárolás
Az Adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);- változatlansága igazolható (adatintegritás);- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő nem gyűjt az Infotörvény szerinti különleges adatokat (Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat]. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy szándékától függetlenül valamely érintett személy bármely eljárása folytán különleges adatnak minősülő személyes adatot bocsátott Adatkezelő rendelkezésére, úgy azt Adatkezelő haladéktalanul törli, az érintett személy esetleges megkeresése mellett, vagy akár anélkül is. Adatkezelő fenntartja magának a jogát, hogy a fenti esetben jogosult törölni a Felhasználó regisztrációját minden figyelmeztetés nélkül.

7. Jogorvoslási lehetőségek

7.1. Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését e-mail címen a papjudit.dr@gmail.com, vagy levélben 1126 Budapest, Szendrő u. 52. A. ép. I. lh. fsz. 1. címen. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

7.2. Törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.3. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

7.4. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az Adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, vizsgálati vagy hatósági eljárás indítható az Infotörvény alapján:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik bíróságnál van lehetőség kezdeményezni az eljárást.

8. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A weboldal módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Budapest, 2018. május 19.

Professional Beauty Company Kft.