Kozmetikai terméket forgalmazók kötelezettségei

Forgalmazó – aki a közösségi piacon a kozmetikai terméket forgalmazza, kivéve a gyártót és az importőrt.

[Nem minősül forgalmazónak, aki a kozmetikai terméket saját neve vagy védjegye alatt hozza forgalomba, vagy oly módon megváltoztatja, hogy az kihat a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésnek (a termékre vonatkozó tájékoztatás lefordítása kivétel ez alól!). Ebben az esetben a forgalmazóra a felelős személyre vonatkozó kötelezettségek vonatkoznak.]

Forgalmazók kötelezettségei

A kozmetikai termék forgalmazása előtt a forgalmazók kötelessége ellenőrizni:

1. Szerepelnek-e a terméken az előírt címkézési információk:

  • A felelős személy neve vagy bejegyzett cégneve és címe.
  • A gyártási tételszám vagy a kozmetikai termék azonosító száma.
  • Az összetevők felsorolása („Ingredients”) a tárolóedényen vagy csomagoláson , esetleg mellékelt tájékoztatón, címkén, szalagon vagy kártyán.

2. Teljesülnek-e az előírt nyelvi követelmények – azon tagállam nyelvén kell szerepelni az információknak, ahol a végterméket forgalomba hozzák [magyarra fordítandó: a kozmetikai termék funkciója, felhasználásra vonatkozó különleges óvintézkedések, kiszerelési egység, minőségmegőrzési idő].
3. Ellenőriznie szükséges, nem járt-e le a megadott minőségmegőrzési idő.

Amennyiben a forgalmazó úgy véli, hogy egy kozmetikai termék nem felel meg e rendelet követelményeinek, addig nem forgalmazhatja a terméket, amíg az meg nem felel a vonatkozó követelményeknek. Gondoskodnia kell arról, hogy meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket.

Ha a kozmetikai termék kockázatot jelent az emberi egészségre, a kozmetikai terméket forgalmazók erről haladéktalanul tájékoztatják a felelős személyt és annak a tagállamnak az illetékes nemzeti hatóságait, ahol a terméket forgalmazzák.

Súlyos nemkívánatos hatás előfordulása esetén

forgalmazo-forgalmazas-kozmetikumoka kozmetikai terméket forgalmazók késedelem nélkül értesítik a súlyos nemkívánatos hatás előfordulása szerinti tagállam illetékes hatóságát a következőkről:

  1. Valamennyi olyan nemkívánatos mellékhatás, amely általa ismert vagy annak ismerete tőle ésszerűen elvárható.
  2. Az érintett kozmetikai termék neve, amely lehetővé teszi a termék pontos azonosítását.
  3. Az általa esetlegesen tett korrekciós intézkedések.

Ha a forgalmazók súlyos nemkívánatos hatásokról tesznek jelentést a hatás előfordulása szerinti tagállam illetékes hatóságának, akkor e hatóság azonnal továbbítja a fenti információkat a többi tagállam illetékes hatóságainak és a felelős személynek.

Azonosítás ellátási láncon belül

Fontos! A forgalmazónak tudnia kell azonosítani azt a forgalmazót vagy felelős személyt, akitől a kozmetikai terméket beszerezte, és azokat a forgalmazókat, akiknek a kozmetikai terméket szállította. E kötelezettségnek a kozmetikai terméktételnek a forgalmazó rendelkezésére bocsátása időpontjától számított 3 évig kell megfelelni. Azonosítás az ellátási láncon belül. »

A forgalmazók biztosítják, hogy mindaddig, amíg egy termékért felelnek, a tárolási vagy szállítási feltételek nem veszélyeztetik a terméknek az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelését.

A forgalmazott  termék bejelentése

Az a forgalmazó, aki valamely tagállamban egy másik tagállamban már forgalomba hozott kozmetikai terméket forgalmaz, és saját kezdeményezésére, a nemzeti jogszabályoknak való megfelelés érdekében lefordítja a termék címkézésének bármely elemét, az alábbi információkat köteles elektronikus formában bejelenteni a Bizottságnak:

  1. A kozmetikai termék kategóriája, neve a küldő tagállamban és neve abban a tagállamban, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák;
  2. Annak a tagállamnak neve, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák;
  3. A forgalmazó neve és címe;
  4. A felelős személy neve és címe, akinél a termékinformációs dokumentáció könnyen hozzáférhető.

Az információk bármely változása esetén a kozmetikai terméket forgalmazó késedelem nélkül aktualizálja a CPNP portálon bejelentett adatokat.

Hatósági szankciók a rendelet forgalmazókra vonatkozó rendelkezéseinek megsértése esetén

Az illetékes hatóság megkövetelheti, hogy a forgalmazó hozzon megfelelő intézkedést, melyekkel biztosítható, hogy a kozmetikai termék megfeleljen e rendeletnek. Ezen felül elrendelheti a termék kivonását a forgalomból, és a termék visszahívását is.

A kozmetikai termék forgalmazói bejelentése a CPNP rendszerbe »